Nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Małej Warszawie na scenie SPEKTAKLOVE


W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w

Małej Warszawie na scenie SPEKTAKLOVE

Widz przybywający na nasze spektakle jest zobowiązany do:

 • zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,

 • używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru,

 • zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie.

 • Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku Teatru i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej.

 • Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru.

 • Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowanie dystansu 2 metrów.

 • Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą w pierwszej kolejności osoby starsze.

 • Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie.

 • Miejsca siedzące będą organizowane parami (z przeznaczeniem dla osób z rodziny lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) lub pojedynczo, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami.

 • Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki.

 • W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.

 • Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Wydarzenia.

 • Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem

 • Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich Wydarzeń, prowadzonego przez obsługę widowni.

 • W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię i poinformowania służb medycznych/sanitarnych.

 • Przy rezerwacji i kupnie biletów indywidualnych należy podać pracownikowi Teatru : imię, nazwisko oraz numer telefonu Kupującego w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.

 • Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.