Obowiązujące regulaminy

Regulamin udziału widzów w spektaklach i innych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Spektaklove z dnia 15 grudnia 2021r.§ 1
1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa widzów (dalej jako „Widz”) w spektaklach i innych wydarzeniach artystycznych (dalej jako „Przedstawienia”) organizowanych przez spektaklove Tito Productions K.Fukacz D.Słonina Spółka Komandytowa i Booking Place sp. z o.o. (dalej jako „Organizator”).
2. Organizator przyjmuje Regulamin w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. Nabycie biletu na Przedstawienie organizowane przez Organizatora (dalej jako „Bilet”) oznacza akceptację Regulaminu przez Widza.
4. Osoby, które nie nabyły Biletu samodzielnie, akceptują niniejszy regulamin poprzez wejście na Przedstawienie w charakterze Widza.

§ 2
1. Organizator wyznaczy 30 % liczby miejsc siedzących przeznaczonych dla Widzów danego Przedstawienia, które mogą zostać zajęte przez osoby zaszczepione jak i niezaszczepione przeciwko COVID-19.
2. Pozostałe 70 % miejsc siedzących przeznaczonych zostanie wyłącznie dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 i które będą w stanie okazać upoważnionemu pracownikowi Organizatora, przed wejściem na Przedstawienie, ważny certyfikat szczepienia („Unijny Certyfikat COVID”) lub ważne zaświadczenie o przyjęciu pełnego szczepienia przeciwko COVID-19 wydane zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wydania takiego zaświadczenia (dalej jako „Zaświadczenie”).
3. Organizator na każde Przedstawienie do sprzedaży wprowadza dwie pule Biletów:
a. Bilety na miejsca siedzące, które mogą zostać zajęte przez osoby zaszczepione jak i niezaszczepione przeciwko COVID-19;
b. Bilety na miejsca siedzące, które mogą zostać zajęte wyłącznie przez osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 i dysponujące ważnym Unijnym Certyfikatem COVID lub ważnym Zaświadczeniem.
4. Okazanie przez Widza ważnego Unijnego Certyfikatu COVID lub ważnego Zaświadczenia jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na Przedstawienie w przypadku dysponowania przez Widza Biletem z puli przeznaczonej dla osób zaszczepionych. Organizator oraz pracownik Organizatora mają prawo nie wpuścić na Przedstawienie Widza odmawiającego okazania ważnego Unijnego Certyfikatu COVID lub ważnego Zaświadczenia.

§ 3
1. Jeśli wyczerpana zostanie pula Biletów na miejsca przeznaczone dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży Biletów osobom, które przy zakupie Biletów nie złożą oświadczenia, że w dniu Przedstawienia będą w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19.
2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku opisanym w ust. 1 powyżej uprawnia do zakupu Biletu na Przedstawienie z puli przeznaczonej dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.


§ 4
1. Widz przy zajmowaniu swojego miejsca zobowiązany jest stosować się do poleceń pracowników Organizatora oraz nie ma prawa do zmiany wyznaczonego miejsca.
2. Przez cały czas trwania Przedstawienia Widz zobowiązany zakrywa
3. ust i nosa przy pomocy maseczki. Widz zobowiązuje się zapewnić maseczkę we własnym zakresie.
4. Organizator oraz pracownik Organizatora mają prawo odmówić Widzowi naruszającemu postanowienia niniejszego paragrafu wejścia na Przedstawienie, jak również wyprosić takiego Widza z Przedstawienia.

§ 5
1. Widzowi, który nie został wpuszczony na Przedstawienie z powodów, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu lub § 4 ust. 3 Regulaminu, nie przysługuje zwrot należności za Bilet na to Przedstawienie.
2. Widzowi, który został wyproszony z Przedstawienia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu, nie przysługuje zwrot należności za Bilet na to Przedstawienie.

§ 6
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane za pośrednictwem strony internetowej www.spektaklove.pl
2. Regulamin dostępny jest miejscu wystawiania przez Organizatora Przedstawienia, w kasach biletowych Organizatora oraz na stronie internetowej www.spektaklove.pl
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w jego polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.spektaklove.plRegulamin zakupu biletów on-line na stronie SPEKTAKLOVE1. Definicje:

1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów
1.2. Organizator –Tito Productions i Booking Place będące w ramach umowy organizatorami wydarzeń w ramach wspólnej marki SPEKTAKLOVE
1.3. Dystrybutor – Booking Place Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000341133, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 7010207841, REGON 142100071.
1.4. Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem strony: www.spektaklove.pl
1.5. Bilet – dokument poświadczający prawo do uczestnictwa spektaklu , zgodnie z jego regulaminem, oferowanym przez Booking Place Sp. z o.o.
1.6. Klient – osoba lub podmiot dokonująca zakupu Biletów na stronie www.spektaklove.pl
1.7. Zakup – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na Wydarzenie oraz związana z tym sprzedaż Biletów, z określeniem sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o statusie zamówienia.
1.8. Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej.
1.9. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). 2.10. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1.10. UŚUDE - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

2. Informacje ogólne
2.1. Booking Place Sp. z o.o jest jedynym oficjalnym operatorem sprzedaży biletów na spektakle odbywające się w siedzibie Małej Warszawy pod adresem: Otwocka 14
2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Kupujących za pośrednictwem strony Internetowej www.spektaklove.pl
2.3. Każdy Kupujący zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej www.spektaklove.pl
2.4. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

3. Oferta repertuarowa
3.1. Aktualna oferta repertuarowa jest umieszczona na stronie internetowej www.spektaklove.pl
3.2. Wszystkie ceny biletów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają 8% podatek VAT. Cena podana przy każdym tytule jest wiążąca w chwili zakupu.
3.3. W systemie sprzedaży biletów on-line nie ma możliwości zakupu biletów ulgowych, są one do nabycia jedynie w kasie
3.4. W systemie sprzedaży biletów on-line jest możliwości zakupu biletów typu Voucher (regulamin w zakładce VOUCHERY)
3.5. Spektaklove i Booking Place sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w repertuarze, a także odwoływania poszczególnych terminów spektakli.
3.6. Faktury VAT ze sprzedaży on-line wystawiane są wyłącznie podczas procesu zakupu biletów na stronie internetowej poprzez panel sprzedażowy.
3.7 Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, lub osoba fizyczna otrzyma fakturę tylko na podstawie paragonu, posiadającego numer NIP kupującego.

4. Realizacja transakcji
4.1. Sprzedaż biletów odbywa się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu oprogramowania, Spektaklove i GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. www.biletyna.pl oraz PayU
4.2.System umożliwia zakup biletu najpóźniej 1 godzinę przed spektaklem. W terminie krótszym niż 1 godzina, zapraszamy do kasy biletowej. Spektaklove i Booking Place Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyny.
4.3. Płatności przelewem można dokonywać najpóźniej 5 dni przed spektaklem. W przypadku rezerwacji biletów później niż 5 dni przed spektaklem – płatność przelewem nie będzie możliwa, ze względu na czas trwania transakcji przelewu. Potwierdzenie przelewu wydrukowane przez Widza nie będzie respektowane w kasie.
4.4. Zakup biletów będzie możliwy jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu sprzedaży (przejście wszystkich etapów 1-4).
4.5. Potwierdzenie kupna biletów poprzez kliknięcie przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" wiąże się z obowiązkiem opłacenia biletów. Nie będzie już można dokonać zmian w koszyku.
4.6. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w kasie biletowej i wśród dystrybutorów w tym: e-bilet, biletyna.pl, kup-bilecik.pl e-wejściówki.pl
4.7 Do realizacji sprzedaży wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email
4.8. Kupujący bilety jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Booking Place Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży z powodu braku niezbędnych danych do jej realizacji.
4.9. Jeśli Kupujący dokona transakcji, a nie otrzyma potwierdzenia zakupu i biletów email-em ze względu na nieprawidłowo podany adres w formularzu zakupu może otrzymać duplikat biletów jedynie za okazaniem potwierdzenia dokonania płatności.
4.10. Maksymalny czas realizacji sprzedaży to 26 minut . Klient ma 6 minut na przejście z koszyka do systemu płatności, a następnie 20 minut na dokonanie płatności. Sfinalizowana transakcja to: otrzymanie na adres mailowy potwierdzenia z systemu płatności o dokonanej transakcji oraz otrzymanie linku do pobrania biletów.
4.11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, NIP: 7792308495, (PayU)
4.12. Booking Place Sp. z o.o. i GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. www.biletyna.pl nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

5. Realizacja biletu
5.1. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu na salę teatralną Użytkowników Biletów wydruku w kolorze czarnym na białym papierze w formacie A4.
5.2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Booking Place Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim.
5.3. Booking Place Sp. z o.o. mają prawo do odmówienia wstępu na salę teatralną w wypadku zaistnienia duplikatu danego biletu.
5.4. Użytkownicy Biletów spóźnieni na spektakle nie będą wpuszczani na widownię. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety6. Zwroty

6.1. Organizator Booking Place sp. z o. o nie przyjmują zwrotu Biletów lub Wejściówek, dlatego też prosimy o rozważne dokonywanie zakupów. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży Biletów eWejściówki.pl, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

6.2. Bilety lub Wejściówki zakupione w sposób określony w Regulaminie nie uprawniają do zwrotu pieniędzy z wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i miejsca wydarzenia lub wykupienia opcji zwrotu, która uprawnia do rezygnacji z Biletów wraz ze zwrotem ich kosztu najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany programu, miejsca wydarzenia, terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora lub w przypadku wykupienia opcji zwrotu i zgłoszenia chęci rezygnacji z Biletów najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, Booking Place sp. z o. o. dokonuje zwrotu pieniędzy. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za Bilet lub Wejściówkę należy wysłać taką prośbę mailem na adres bilety@bookingplace.eu. Zwrot pieniędzy za Bilety i Wejściówki zostanie przekazany na rachunek karty kredytowej, która została użyta do zakupu lub, jeśli za Bilety lub Wejściówki zapłacono przelewem, na numer konta bankowego, z którego został wysłany przelew, o ile pisemnie Rezerwujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.
6.3. Bilety lub Wejściówki zakupione w sposób określony w Regulaminie nie uprawniają do wymiany na inne wydarzenie z wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i miejsca wydarzenia lub wykupienia opcji wymiany, która uprawnia do wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany programu, miejsca wydarzenia, terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora lub w przypadku wykupienia opcji wymiany i zgłoszenia chęci wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, Organizator dokonuje wymiany. W celu wymiany Biletów i Wejściówek należy wysłać taką prośbę mailem na adres bilety@bookingplace.eu. W przypadku, gdy Bilety na inne wybrane wydarzenie są droższe, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia brakującej kwoty. Nowe Bilety zostają wysłane na adres mailowy podany podczas zakupu, o ile Rezerwujący pisemnie nie wskaże innego adresu mailowego. Organizatorzy wydarzeń artystycznych nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletów lub Wejściówek.
6.4. W razie gdyby Rezerwujący nie mógł skorzystać z Biletu lub Wejściówki a serwis eWejściówki.pl nie będzie w stanie przyjąć rezygnacji i dokonać zwrotu pieniędzy, sugerujemy przekazanie Biletów i Wejściówek znajomym - wystarczy przesłać otrzymanego maila z Wejściówką tej osobie. W takich sytuacjach serwis eWejściówki.pl nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
6.5. W przypadku odwołania spektaklu przez Organizatora Booking Place Sp. z o.o. bezzwłocznie poinformują o tym fakcie Kupujących w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu oraz o procedurze dokonania zwrotu.
7. Reklamacje
7.1. Organizator i Booking Place Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący składają zamówienia i otrzymują Bilety. Organizatorzy i Booking Place Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
7.2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją zakupów Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, (PayU) tel. +48 61 628 45 05 lub poprzez formularz kontaktowy https://www.payu.pl/pomoc/kupuje
7.3 Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Stron Internetowych www.spektaklove.pl i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bilety@bookingplace.eu
7.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Booking Place Sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

8. Ochrona danych osobowych - polityka prywatności
8.1 Administratorem danych osobowych Kupującego jest Booking Place Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP 701-020-78-41 Regon 142100071, KRS 0000341133
8.2 Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: bilety@bookingplace.eu
8.3 Kupujący, poprzez kontakt z administratorem danych, może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
8.4 Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
8.5 Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
8.6 Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera:
a) Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą zapisu na Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki Newslettera. Oferty i promocje mogą być dobrane (sprofilowane) dla każdego z Kupujących z osobna.
b) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość Kupującego oraz adres IP z którego dokonano zapisu oraz potwierdzenia zapisu na Newsletter.
c) podstawą prawną przetwarzania jest: i. Wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Kupujący, który złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu wyrażone poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu rejestracji, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera. ii. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – celem okresowego otrzymywania informacji o ofertach i promocjach dobranych dla Kupującego, zgodnie z Regulaminem sprzedaży, wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu zakupu biletu, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera.
d) zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kliknięcie w link anulowania subskrypcji Newslettera zawartego zarówno w pierwszym e-mailu z potwierdzeniem zapisu jaki i w e-mailu każdego następnego Newslettera.
8.7. Kupujący ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/.

9. Pozostałe informacje
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 31.05.2014 r. o prawach konsumenta.
9.2 Booking Place Sp. z o.o. dopuszcza prawo zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów. - aktualizacji danych kontaktowych; - rozszerzenia zakresu świadczonych usług; - dokonywania zmian związanych z bezpieczeństwem lub ochroną danych osobowych; - zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego, - zmiany form płatności, - zmiany formy prawnej prowadzonej działalności przez Spektaklove i Booking Place Sp. z o.o.
9.3. Zmiany obowiązują od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
9.4. Sprzedaż przyjęta do realizacji jest podporządkowana aktualnie obowiązującemu regulaminowi.
9.5. Niniejszy regulamin został opublikowany dnia 10.12.2021r.

Regulamin Voucherów – biletów otwartych wartościowych zakupionych od 1 grudnia 2021r.1. Voucher, to bilet otwarty na dowolny spektakl z repertuaru Spektaklove.
Voucher nie obowiązuje na spektakle zamknięte i gościnne.
2. Aktualne nominały jednego Vouchera wynoszą 150 zł i 300 zł.
3. Data ważności zakupionego Vouchera: 12 miesięcy od daty zakupu.
4. W celu wymiany Vouchera na bilet lub bilety, posiadacz Vouchera jest zobowiązany do dokonania rezerwacji telefonicznej lub wymiany vouchera na stronie internetowej: www.spektaklove.pl na wybrany spektakl w wybranym terminie, jednak nie późniejszym niż wynikającym z terminu ważności Vouchera.
5. Rezerwacja biletu lub biletów na spektakl jest możliwa, jeżeli na wybrany przez posiadacza Vouchera termin są wolne miejsca w dniu rezerwacji.
6. Aktualny repertuar dostępny jest na stronie internetowej: www.spektaklove.pl w zakładce Repertuar.
7. W przypadku odwołania spektaklu, na który była rezerwacja, posiadacz Vouchera ma prawo wykorzystania Vouchera w innym terminie.
8. Wymiana Vouchera na bilet lub bilety po upływie terminu jego ważności jest niemożliwa.
9. Za niewykorzystane Vouchery nie przysługuje zwrot pieniędzy.
10. Voucher można wymienić na bilet lub bilety w Kasie Teatru na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji, ale nie później niż na 3 dni przed wybranym spektaklem.
11. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
12. W przypadku gdy cena biletu lub biletów wstępu jest niższa od wartości Vouchera, kasa nie zwraca różnicy.
13. W przypadku gdy cena biletu lub biletów wstępu jest wyższa od wartości Vouchera, istnieje możliwość dopłaty różnicy wynikającej z ceny biletu.


4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszym repertuarem,
nowościami i ofertami specjalnymi!

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail Newslettera spektaklove oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).